نمایشگاه و دفتر مرکزی:
جاده مخصوص تهران-کرج، شهر گرمدره، نبش خیابان امیرکبیر

تلفن: 5331 3610 - 2242 3610 - 026
همراه: 09123613086 - 09121834967 - 09122608572
فکس: 5330 3610 - 026