نمایشگاه و دفتر مرکزی:
جاده مخصوص تهران-کرج، شهر گرمدره، نبش خیابان امیرکبیر

تلفن: 5331 3610 - 2242 3610 - 026
فکس: 5330 3610 - 026