پیچ برفی

  • نام فارسی: پیچ برفی
  • نام علمی: Polygonum aubertii
  • نام انگلیسی: Silver Lace Vine
  • نوع گیاه: پیچ, پوششی
  • ارتفاع: 1200 – 750 سانتی متر
  • گستردگی: 1200 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی، اقلیم خشک، اقلیم گرم
  • کاربرد: پوشش دیوارها، پوشش شیبها، کاشت کنار درختان
  • توضیحات: این پیچ همیشه سبز چند ساله دارای شاخ و برگ متراکم و گلهای سفید مایل به آبی معطر، این گیاه متحمل باد، هوای نمک دار و خاکهای فقیر می باشد. از طریق بذر قابل کاشت است.
پیچ برفی

 

خواندن 1751 بار