میمون

  • نام فارسی: میمون
  • نام علمی: Antirrhium majus
  • نام انگلیسی: Snapdragon
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 70 – 35 سانتی متر
  • گستردگی: 35 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم گرم، اقلیم سرد
  • کاربرد: در تنه های گلکاری و حاشیه دائمی در فضاهای سبز واز ارقام پابلند به عنوان گل شاخه بریده استفاده ميشود.
  • توضیحات: گلهای در این گیاه بصورت انبوه و خوشه ای روی یک دمگل اصلی قرار داشته و در انواع رنگ ها دیده می شود، گلدهی از اواسط بهار آغاز شده و تا اوایل تابستان ادامه می یابد. مقاوم به سرما، از طریق بذر تکثیر می یابد.
میمون

 

خواندن 1137 بار