تاج خروس

  • نام فارسی: تاج خروس
  • نام علمی: Celosia argentea L.
  • نام انگلیسی: Cockscomb
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 60 – 45 سانتی متر
  • گستردگی: 30 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم گرم معتدل
  • کاربرد: به صورت ترکیب با سایر گلها به صورت توده ای كاست در گلدان و درحاشیه هاودر مرزها گیاهی جالب برای نقطه عطف برجسته.
  • توضیحات: این گیاه گلهای پر مانند 30 سانتی متری بر روی گیاه متراکم با اندازه متوسط، گلهای به رنگ گلی، نارنجی، زرد، کرمی، گلها در خاک غنی و فقیر رشد می نمایند.
تاج خروس

 

خواندن 1349 بار