کاتالپا

  • نام فارسی: کاتالپا
  • نام علمی: Catalpa Speciosa
  • نام انگلیسی: Northern Catalpa
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 2100 – 1200 سانتی متر
  • گستردگی: 1500 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم خشک، اقلیم معتدل و سرد
  • کاربرد: برای کاشت های رسمی در خیابان ها و یا تک درخت در چمن، درخت گرد گسترده دارای شاخه های خمیده، نسبت به طیف وسیعی از شرایط تغییر درجه حرارات، خاکهای مختلف و درجه رطوبت مختلف سازگار است.
  • توضیحات: شاخه های گل سفید از اواخر بهار تا اوایل تابستان ظاهر ميگردند دور از باد کاشت می شود.
کاتالپا

 

خواندن 1632 بار