افرای سیاه

  • نام فارسی: افرای سیاه
  • نام علمی: Acer negundo
  • نام انگلیسی: Ash Leaved Maple
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 1800 - 900 سانتی متر
  • گستردگی: 750 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک مرطوب
  • کاربرد: کاشت در کنار خیابان ها بصورت ردیفی، کاشت در حاشیه پارک ها و فضاهای سبز.
  • توضیحات: درخت خزان پذیر، برگ هایی با لوبهای عمیق به حالت 3 تا 5 برگچه تخم مرغی، در پائیز به رنگ زرد در می آید. به صورت چند تنه ای، دارای بذرهای با دو باله، قدرت سایه اندازی خوب.
افرای سیاه

 

خواندن 1510 بار